کار کرد های اجتماعی ماه محرم و صفر

شرکت در عزاداری ها؛ آموزه های حسینی و افزایش وفاق اجتماعی

مراسم روضه خوانی و شرکت در هیات ها موجب هم ردیف شدن طبقات اجتماعی و افزایش وفاق اجتماعی می شود و هم اکنون این ویژگی بسیار خوب به همبستگی اجتماعی افراد جامعه در مراسم های ماه محرم کمک می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات