ناگفته های جنگ/6

ماهواره های آمریکا در خدمت رژیم بعث

سرویس های اطلاعاتی آمریکا از اواخر مارس ۱۹۸۲ در زمینه کمک های اطلاعاتی به عراق از همه جلوتر بودند. آن ها اطلاعاتی را در اختیار بعثی ها گذاشتند که با وسایل فنی و یا انسان ها تهیه شده بود. ماهواره ها کلیه تحرکات ایرانی ها در جبهه ها را زیر نظر داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات