پرونده فضایی ایران:

از شوی تلویزیونی خواندن ترامپ تا تلاش برای محدودیت از طریق قطعنامه 2231/ نور چه پیامی برای آمریکا داشت؟

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور دستاورد مهمی برای کشورمان در حوزه های فنی، علمی-تحقیقاتی و دفاع به حساب آمد، اما ا پرتاب این موشک فارغ از جنبه های علمی و امنیتی، از لحاظ سیاسی و به ویژه سیاست بین الملل نیز دارای اهمیت است.

آخرین اخبار

تبلیغات