هفتـه ایمنی در برابر بلایـای طبیعـی

مانور ایمنی و اسکان اضطراری در شهر هرند برگزار شد

مانور ایمنی و اسکان اضطراری در هفتـه ایمنی در برابر بلایـای طبیعـی و زلزله با حضور نیروهای ادارات و نهادهای شهر هرند برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات