كمبود اعتبار به جابه جايي زندان اصفهان رسيده است؛

ميله هاي زندان در راه شرق اصفهان مانده است!

تکمیل ظرفیت پذیرش زندانی در زندان مرکزی اصفهان و به دنبال آن زمزمه انتقال آن به محلی دیگر مدتها است به گوش می رسد ،البته مسئولین در این رابطه نظرهای متفاوتی دارند ولی روی یک مساله نظرها تقریبا یکی است و آنهم اینکه باید هر چه زودتر برای رفع این مشکل چاره ای اندیشید .

آخرین اخبار

تبلیغات