دکتر کامران گفت:

مامور بیمه نباید حق بیمه کشاورز را در صورت عدم حضور در زمین خود قطع کند

دکتر کامران گفت: صحرا مثل کارخانه نیست و کشاورز گاهی مجبور است محصولات خود را به خانه یا میدان ببرد یا به دلیل خشکسالی و نبود آب مجبور نیست در صحرا حاضر شود پس نباید بیمه او به این دلائل حذف شود.

آخرین اخبار

تبلیغات