کارشناس مسائل سیاسی:

نگاه مثبت و منفی در راستای یک توافق

کارشناس مسائل سیاسی گفت: در رابطه با عملی شدن توافق نامه ی ژنو می بایست منتظر بمانیم و این در صورتی است که دید مثبت و منفی خود را به این قضایا حفظ کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات