دلش هوای باران کرد و رفت

خداحافظ سردار …!

عاشق شده بودی که قرارت بی قرار شد؛ که رفتی؛ که نماندن بر ماندن برایت برتری یافت؛ که وجودت پر از تلاطم شد برای ایستادن؛ برای تمام قد ایستادن و کوتاه کردن دست دشمن متجاوز از مرزهای غربی و جنوبی کشور…!

آخرین اخبار

تبلیغات