لقمه های نقد(2)؛

چگونه اجرای قانون باعث رکود و افزایش واردات می شود؟

انتظار می رود در اعلام مشمولان مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله تمامی زوایا و جوانب در نظر گرفته شود تا چنین اتفاقی نیفتد و اجرای قانون به جای کارآفرینی و تولید باعث تعطیلی و رکور و عامل واردات نشود.

آخرین اخبار

تبلیغات