ورود سالانه 39 میلیون متر مربع چادر مشکی قاچاق به ایران؛

قبضه راسته چادر فروشی ها توسط مافیای واردات!

از آن جایی که چادر مشکی پوشش غالب زنان کشورمان را دربرمی گیرد و از آن جایی که این جنس پارچه در ایران تولید نمی شود، راه برای مافیای قاچاق پارچه در ایران، باز می شود! به طوری که سالانه قریب به 39 میلیون متر مربع چادر مشکی به صورت قاچاق وارد بازارهای ایران می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات