فوتباليست‌های ماشین باز را بهتر بشناسيد!

وقتی فوتبالیست عشق ماشین باشی، با آمدن هر مدل جدید به سرت می‌زند تا حتی اگر شده ضرر کنی ولی به‌روزترین ماشین را سوار شوی.

آخرین اخبار

تبلیغات