عضو شورای شهر ورزنه خبر داد:

احیای کار بافی در موزه مردم شناسی ورزنه

عضو شورای شهر ورزنه از افتتاح موزه مردم شناسی در شهر ورزنه در آینده ای نزدیک خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات