در آمریکا داروها را روی فقرا و سیاه‌پوستان تست می کنند

اما امروزهمان «كوكلوس كلان‌ها» درلباس ديگري مانند وكيل، ‌دكتر، ‌سناتور و… به روش‌هاي ديگري فعاليت دارند. همين دوماه پيش بود كه دو سياهپوست را دار زدند يا در ايالت نيوجرسي يك نفر ديگر را دار زدند ازاين اتفاقات هنوز هم رخ مي‌دهد كه شرايط وحشتناكي دارند. آنها مخفي عمل مي‌كنند

آخرین اخبار

تبلیغات