گزارش

چرا زوج ها تک فرزندی را دوست دارند؟

زنان شاغل برای ایفای دو نقش مادری و فعالیت اجتماعی تحت فشارند.

مادری که فرزندش را جلوی دوربین خورد

مادری دلسوز در یک اقدام شجاعانه فرزندش را به دلیل نقص عضو در مقابل چشمان مستند سازان فرانسوی خورد.

آخرین اخبار

تبلیغات