مهدی نجفی:

سانسور فاجعه «چپل هیل»؛ در سایه دوگانگی رسانه های غربی

سانسورفاجعۀ «چپل هیل»؛ توسط رسانه های غربی در حالی انجام شد که به نوعی معیارهای دوگانه در رسانه های غربی در مواجهه با تروریسم مشهود است.

آخرین اخبار

تبلیغات