مسئولین کشوری و استانی سازمان بهزیستی در شهرستان کاشان

حضور مسئولین کشوری و استانی سازمان بهزیستی در شهرستان کاشان نشان از اهمیت والای خدمات کاشانه مهر دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات