ابوالفضل معصومی

نگاهی آسیب شناسانه به فعالیتهای دانشجویی

ارزش دانشجو تا اندازه ای می باشد که شهید بهشتی در این باره فرمود: دانشجو موذن جامعه است اگر خواب بماند، نماز امت قضا می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات