عکس/ چرا مي‌گويیم «كيميا» خوب است؟

وقتي از يك سريال تلويزيوني صحبت مي كنيم بايد ببينيم با اين صداوسيما ، با اين امكانات مالي ، با اين فضاي فرهنگي و محدوديتهاي مختلف ، با اين شرايط و حساسيت هاي عجيب اجتماعي ، با اين روند و شيوه رايج مديريتي چه مي توان كرد و اگر قرار باشد در اين چارچوب يك سريال صدقسمتي ساخته شود چه اتفاقي رخ مي دهد ؟

آخرین اخبار