به همت کمیته امداد جرقویه:

کارگاه پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان برگزار شد

برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد دانش آموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان كميته امداد جرقويه برگزار شد.

فعاليت هاي كميته امداد جرقويه

از موديان و پرداخت كنندگان زكات تقدیر شد

به همت كميته امداد امام خميني (ره) جرقويه و با حضور امام جمعه شهر نصر آباد، از موديان و پرداخت كننندگان زكات طی جلسه اي تقدير و تشكر شد.

آخرین اخبار