قیمت کتب درسی سال ۹۵ـ۹۴ دانش‌آموزان

قیمت کتب درسی دانش‌آموزان برای سال تحصیلی ۹۵ـ۹۴ برای دوره ابتدایی حداقل ۱۲۳ هزار و حداکثر ۱۹۳ هزار ریال است.

آخرین اخبار