واکاوی رفتار ماه نوامبر2014 عربستان:

آیا رفتار عربستان “معادله نفت در برابر امنیت” است؟

“نگرانی های امنیتی “بخش مهم سیاستگزاری ها و رفتار سیاست خارجی عربستان سعودی است. این کشور با ابزار نفت و در سایه حمایت های غرب به ویژه آمریکا تلاش دارد تا با “هژمونی نفتی” خود تبدیل به یک “هژمون منطقه ای و جهانی” شود. برای تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه ای ایران بزرگترین رقیب این کشور است.

آخرین اخبار