تنها ماندگانِ قلعه

سرزمینی از خشت و گل، در برهوت کویر شرق اصفهان

٤ خانواده میان خرابه های باستانی قورتان زندگی می کنند تاقه قوررتان در میراث فرهنگی و مراسم زار خاک که ماه محرم در قلعه برگزار می شود در زمره میراث معنوی به ثبت رسیده اند

آخرین اخبار