پلمپ 25 قهوه سرای متخلف در اصفهان

 رئيس پليس امنيت عمومي استان با اشاره به اجراي طرح بازديد و كنترل واحد هاي صنفي قهوه سرا در شهر اصفهان از پلمپ 25 نمونه از این واحدها به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه خبر داد.

آخرین اخبار