موتورگیری؛ از توقیف تا ترخیص

کلاه نداری؟! پارکینگ!

در همین زمان خودروی شیک و مشکی لکسوس با طنین گوش خراش دوپس دوپس از کنارش می گذرد و به ریش های سپید مرد میان سال ریش خند می زند و می گوید: خدا صبرت بدهد!

آخرین اخبار