با پیگیری های انجام شده در حسن آباد:

بعد از وقفه دوساله مرمت قنات میرزا درویش از سر گرفته شد

با پیگیری شهرداری و مسئول بهداشت مرکز درمانی شهر حسن آباد مرمت قنات مزرعه درویش آغاز شد.

آخرین اخبار