آیین های عزاداری و وهن مذهب؛

چرا باید قمه نزنیم؟

یکی از مفاهیمی که فقهای شیعه در استنباط احکام اسلامی به آن استناد می کنند و آن را در نظر می گیرند موضوع وهن مذهب است.

رئیس اداره امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان:

وارد شدن خرافه به عزاداری‌ها فرهنگ آن را خدشه‌دار می‌کند

رئیس اداره امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: وارد شدن خرافه به عزاداری‌ها فرهنگ آن را خدشه‌دار می‌کند.

آخرین اخبار