نقد منصفانه؛

کوچ قلیان های اصفهان به چای‌خانه‌های زیرزمینی

مخالفان جمع آوری قلیان از چایخانه ها، می گویند زمانی که قلیان در چایخانه ها مصرف می شد، نظارت خوبی روی این کار داشتیم و با جمع آوری، مکان های سِرو قلیان زیر زمینی راه افتاد و هر روز تعداد آن ها هم در ظاهر امر کمتر که نشد هیچ، بیشتر هم شد.

آخرین اخبار