در ادامه طرح مبارزه با بیماری سالک انجام شد؛

توزیع رایگان 4700 قلم دافع حشرات در بین خانوارهای جرقویه ای

در طرحی هماهنگ با همکاری شهرداری شهر حسن آباد، مرکز بهداشتی درمانی شهر حسن آباد، دهیاری های روستاها 4700 قلم دافع بین خانواده ها بصورت رایگان توزیع شد.

آخرین اخبار