سفر به شهر فرشتگان با خاطرات سراب آلود گاوخونی

بازدید از جاذبه‌های کویری شرق اصفهان از مناره «به رسیان» تا «ورزنه» شهر فرشتگان چادر سفید با خاطرات شیرینی که از روزهای پرآبی زنده رود و شکوفایی گاو خونی در ذهن‌ها باقیست، ره توشه سفر به دیار شرق اصفهان است.

آخرین اخبار