در گفتگو با گردشگران دوچرخه سوار:

خونگرمی در ذات مردم شرق اصفهان نمایان است

گردشگران کرجی آثار تاریخی شرق اصفهان را جلوه هایی بسیار دیدنی از تاریخ باستان ایران زمین خواندند.

آخرین اخبار