عید ورزنه بریم( محور شرق):

گاوخونی تا قلعه ای به نام خرگوش/ تصاویر

وقتی وارد ورزنه می شوید به محور شرق می رسید و می توانید از گاوخونی تا بند شاخ کنار ساعت ها در فضایی بکر با زیبایی دو صد چندتان سیر کنید.

آخرین اخبار