زاینده رود باز هم بار سفر می بندد...

خداحافظی مهمان ۵۰ روزه/ قلب اصفهان در اوج گرما از تپیدن باز می ماند

زاینده رود این مهمان چند روزه بار سفر می بندد تا امسال هم در گرمای تابستان، اصفهان را همراهی نکند و اصفهان در تب دوری از این شاهرگ حیاتی روزهای گرمتری را سپری نماید.

آخرین اخبار