مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان:

کتاب‌های آشنایی با فتنه در مساجد اصفهان توزیع می‌شود

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان گفت: کتاب‌های آشنایی با فتنه در مساجد اصفهان توزیع می‌شود.

آخرین اخبار