فرقه های نوظهور؛

از فرقه های نو ظهور و مدعیان دروغین تا شیطان پرستی معاصر

از پدیده هایی که از مدتها پیش در جامعه ما قابل مشاهده است و شیوع و گسترش یافته است فرقه های مختلف ادعایی و گرویدن گروه هایی از اقشار گوناگون خصوصا قشر جوان به سوی آنان است.

آخرین اخبار