در گذر حوادث فرانسه؛

حملات تروریستی پاریس؛ بازی دو سر باخت برای حامیان غربی ترورریسم

بی شک حمایت بی قید و شرط از گروه های ترویستی داعش و دیگر گروه های تکفیری فرجامی بهتر از حملات ترویستی پاریس نخواهد داشت.

آخرین اخبار