تعصب سینمای ایران در غیرت‌زدایی از مردان!

کلمات و اصطلاحات به تدریج از نسلی به نسل دیگر در بستر جریانات اجتماعی دچار تغییر و استحاله مفهومی می‌شوند. یکی از واژه‌هایی که در جریان چالش سنت و مدرنیته در میان بخش‌هایی از جامعه ایرانی دچار استحاله شده، واژه غیرت است.

آخرین اخبار