معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان؛

ممنوعیت شنا در دریاچه سدها و تأسیسات آبی اصفهان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نسبت به ممنوعیت شنا در دریاچه سدها، کانال‌ها و تاسیسات آبی استان هشدار داد.

آخرین اخبار