امام جمعه موقت شهر محمد آباد:

عزل و نصب ها در کشور بر مبنای رضای خدا باشد

حجت الاسلام کوهگرد گفت: متاسفانه عزل و نصب هایی صورت میگیرد که اکثرا برای رضای دوستان است نه رضای خدا و این در صورتی است که دولت در همان اوایل خدمت خود خود را حقوق دان معرفی کرد.

آخرین اخبار