به دنیا بهتر نگاه کنیم؛

راه های به دست آوردن عزت نفس چیست؟/ نشانه های انسان های با عزت نفس پایین را بشناسیم

وقتی عزت نفس ما به هر دلیلی زیر سؤال برود، احساس کمبود خواهیم کرد. فکر می کنیم خوشی و شادی از زندگی ما رخت بربسته است. در چنین مواقعی معمولاً زمین و آسمان را به هم خواهیم دوخت تا تا در هر شرایطی شادی را وارد زندگی خود کنیم.

پدر شهید مصطفی احمدی روشن:

آرمان ما دست دادن با کدخدای ده نیست

پدر شهید مصطفی احمدی روشن گفت: آرمان ما دست دادن با کدخدای ده نیست واین نشان از بی بصیرتی دارد.

آخرین اخبار