گفتگو اصفهان شرق با توریست آلمانی:

توریست آلمانی در اجتماع اربعین ورزنه/ ترکیب چادر سفید و سیاه زنان ورزنه برایم جالب بود

توریست آلمانی در جمع عزاداران ورزنه ای از میهمان نوازی مردم ایران و رفتار دوستانه ی آنها سخن گفت.

آخرین اخبار