مدیریت کانون شهید رجایی:

شادی هایی با رنگ و بوی غربی/ گاهی افراد برای فدا شدن دین، توجیه می آورند

حسین صادقی گفت: بیشتر جوانان امروزی برای رسیدن به آرزوهای خود دین را برای خود توجیه می کنند و این موضوع مهمترین مشکل جوانان ما می باشد.

آخرین اخبار