بعد از 36 سال از دفاع مقدس؛

ضعف بازنمایی آموزه های دفاع مقدس در سایۀ فقر معنایی رسانه ملی!

رسانۀ ملی باید به گونه ای عمل نماید که نسل جدید، دفاع مقدس را دقیق و واقعی بفهمد و درک کند زیرا مخاطب جدید در این زمینه خالی الذهن است.

آخرین اخبار