رفتم حج، ولی عربی بلد نبودم!

شورتی‌ها آمدند و زير مفاتيح يكی از روحانی‌ها زدند و همه را متفرق كردند،عجيب اين‌جا بود كه آن‌ها خيلی خوب فارسی حرف می‌زدند ولی ما به غير از روحانی و مدير و معاونش هيچ‌كداممان عربی بلد نبوديم.

آخرین اخبار