گزارش اختصاصی:

عمار در شرق اصفهان بی کس بود

قطار جشنواره عمار هر چند در نقطه نقطه ی کشور توقف داشت اما عوامل بسیاری موجب شد تا شرق اصفهان را از حضور فعال در این قافله ی فرهنگی محروم کند.

آخرین اخبار