رییس کمیته امداد جرقویه خبر داد:

کمک حامیان طرح اکرام محسنین به کمیته امداد جرقویه

میرزائی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)جرقویه از کمک3/145/451/750 ریالی حامیان طرح اکرام و محسنین به ایتام و بیماران نیازمند تحت حمایت امداد جرقویه درسال 1393 خبر داد.

رییس کمیته امداد اداره جرقویه:

اهداء 510 بسته سبد غذائي به ارزش 561 ميليون ريال به کودکان داراي سوء تغذيه تحت حمايت اداره جرقويه

رييس کميته امداد امام خميني (ره) اداره جرقويه ازاهداء 510 بسته حمايتي به کودکان داراي سوء تغذيه تحت حمايت اين اداره در شش ماهه نخست 1393خبر داد.

آخرین اخبار