آیا 92 درصد آب کشور صرف کشاورزی می شود؟ / مدیر دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری: تایید و تکذیب نمی کنیم

مدیرکل دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری گفت: آمارهایی که در مورد میزان مصرف آب در بخش کشاورزی منتشر می شود، آمارهای ضد و نقیضی است. وزارت نیرو میزان مصرف آب شرب و صنعت را جدا می کند و بقیه را به حساب کشاورزی می گذارد. بنابراین نمی توان گفت که مصرف بخش کشاورزی 92 درصد است.

آخرین اخبار