معاون وزیر جهاد کشاورزی:

آغوش حمایت دولت برای بخش خصوصی در عرصه کشاورزی باز است

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر حمایت و استقبال دولت از ورود بخش خصوصی به عرصه کشاورزی گفت: ارتقای کیفیت خدمات و محصولات هدف نخست دولت در این بخش است.

70 درصد خاک‌های کشور کمبود شدید فسفر و پتاس دارند

معاون امور زراعت وزرات جهاد کشاورزی گفت: عدم استفاده از کودهای مناسب در بخش کشاورزی سبب شده تا 70 درصد خاک‌های کشور کمبود شدید فسفر و پتاس داشته باشند.

آخرین اخبار