سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد:

قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در اولویت مجلس قرار گرفت

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: دستگاه های مربوطه در حفظ منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ضعیف عمل کردند و نمره قبولی نداشته اند. یکی دیگر از مواردی که در حفظ محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد حفظ هماهنگی میان دستگاه هاست که متاسفانه این هماهنگی در بین این دستگاه ها وجود ندارد.

آخرین اخبار