در انتخابات مجمع نمایندگان استان اصفهان

عباس مقتدایی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان شد

در انتخابات مجمع نمایندگان استان اصفهان عباس مقتدایی با کسب بیشترین آراء به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد.

آخرین اخبار