رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان

تنها صنایع دستی در میدان نقش جهان اصفهان بفروش برسد

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان ا اعلام موفقت اتحادیه برای مرکزیت میدان نقش جهان برای عرضه صنایع دستی گفت: ما ۱۰۰ درصد موافق این هستیم که در میدان فقط صنایع دستی اصفهان به فروش برود

آخرین اخبار